Pressrelease

Vårfloden närmar sig i Dalälven och Vänerälvarna

14 mars 2019, 13:26

Med 2018 års vårflod och snabba snösmältning som gav kortvarigt mycket höga flöden vilken sedan följes av en rekordlång torka, börjar vi nu titta på vilket väder som kommer i samband med att årets snö smälter bort.

vårflod

-Det vi vet om vädret är att det varierar och vi måste vara förberedda på både torrare och blödare väder än normalt. En utmaning är att det inte går att förbereda sig för en kraftig avvikelse från det normala åt något håll. Då blir det blir helt enkelt mycket besvärligt att hantera situationen om verkligheten blir åt andra hållet mot det vi planerade för, säger Claes Kjörk, ansvarig för Fortums vattenreglering.

En viktig pusselbit i prognoserna är snömängderna i de olika tillrinningsområdena. Vi följer SMHI modellberäkningar och mätningar av snödjupet samtidigt som Fortum även gör egna snömätningar där vi mäter vatteninnehållet i snön. Den datan jämförs sedan med de värden som är beräknade i modellerna.

-Vi kan snabbt konstatera att vi har mindre snö i år än förra året i de flesta vattendrag och så sent som för några veckor sedan var det även betydligt mindre snö än normalt. Under de senaste veckorna har det dock kommit en hel del nederbörd och i prognosen för kommande dagar fyller det på med mer snö i höglänt terräng, säger Claes Kjörk.

Fortum räknar sammantaget med en nära normal vårflod för både Dalälven och Klarälven.

-Det innebär att reglerade sjöar sänks av på normalt sätt inför årets vårflod med hänsyn till vårfloden. Sjöar med nivåer som avviker från det normala förekommer och då beror det på andra faktorer, oftast är kraftverk som står still för underhålls- eller reparationsarbeten. Fryken i Norsälven är ett sådant exempel som har en högre nivån än normalt för årstiden, säger Claes Kjörk.

Utifrån den senaste väderprognosen som visar på något högre temperaturer under nästa vecka kommer snösmältningen börja i de nedre delarna av älvarna, men flödena i de större vattendragen kommer inte bli öka än på några veckor.

I likhet med tidigare år så kommer Fortum att regelbundet skicka ut uppdaterade prognoser under den period som vårfloden pågår.