Pressrelease

Vårfloden har startat i nedre delarna av Dalälven och Vänerälvarna

26 mars 2019, 16:09

Milda vindar under helgen fick fart på snösmältningen och det är ökande flöden i de nedre delarna av de större vattendragen. Ännu är vi början av vårfloden och det är fortfarande låga flöden i de övre delarna av Klarälven och Dalälven. Väderprognosen visar på mestadels torrt väder och kallare nätter vilket gör att flödena ökar långsamt i dessa älvar. I Byälven, Gullspångsälven och Norsälven har vårfloden däremot kommit lite längre.

vårflod

Tappningen från Jössefors, det största kraftverket i Byälven, ökar och det ger stigande nivå i Glafsfjorden. Tills dess att tappningen får Glafsfjordens nivå att närma sig kajkanten i Arvika är det dock långt kvar och det kravs stora regnmängder utöver snösmältningen för att det ska hända under denna våren.

I Gullspångsälven har snön smält i de nedre delarna och sjön Skagern är redan fylld efter vinterns avsänkning. Nu börjar även flödena stiga i Timsälven och Svartälven, de två älvgrenar som möts i sjön Möckeln vid Karlskoga. Därifrån rinner vattnet sedan vidare i Letälven ned mot Skagern.

Av de sjöar som Fortum reglerar är det Alkvettern som har högst nivå. Ökningstakten har avtagit det senaste dygnet och nivån i Alkvettern förväntas börja sjunka inom en vecka. Senaste gången Alkvettern var på denna nivå var i början av januari 2018 som en effekt av en mild och blöt inledning av vintern.

I Norsälven har Fryken stigit under de senaste veckorna och nu börjar även flödet i biflödena öka. I Kymmen avviker nivån från det som är normalt under mars då kraftverket håller på att repareras efter en skada och därmed inte varit i drift de senaste månaderna. Nivån är nu nära dämningsgränsen och tillrinningen tappas ut genom luckorna i dammen och rinner via Kymsälven till Rottnen. Även flödet i Rottnan är högre än normalt för årstiden eftersom inget vatten leds över till Kymmen via överledningstunneln – istället tappas allt vatten ut genom luckorna i dammen vid Skallbergssjön. Sjön Rottnen kommer hållas låg några veckor till, men förväntas sedan stiga snabbt upp till normal sommarnivå.

I den övre delen av Klarälven har snösmältningen inte startat och nivån i Höljessjön är fortfarande sjunkande och väntas nå ned mot lägsta tillåtna nivå om två veckor. Fram till dess kommer flödet i nedre delen av Klarälven bara stiga måttligt.

Utvecklingen av vårfloden i Västerdalälven liknar den i Klarälven och sakta stigande flöden är att vänta den närmaste tiden framåt.

I Österdalälven kommer tappningen från Trängslet minska i takt med att tillrinningen nedanför Trängslet ökar och här tar det till dess att flödet från Rotälven stiger innan det blir mer vatten i älven. Siljan är nära sin lägsta nivån och kommer ligga kvar på denna nivån de närmaste veckorna och börjar stiga när flödet i både Österdalälven och Ore älv ökar.

Nedströms sammanflödet kommer det vara oförändrat närmaste veckan och nivån i sjön Runn kommer fortsätta sjunka med en till två decimeter i veckan.

Sett till snön har vi en normal vårflod att vänta oss och en normal vårflod innebär mycket vatten i vattendragen där områden som är översvämningskänsliga kommer påverkas. Har man egendom i ett område som regelbundet påverkas av högt vattenstånd bör man även i år förbereda på att det blir mycket vatten. Hur vårfloden utvecklas och om den blir större eller mindre än förväntat beror på vädret. Fortum följer utvecklingen dag för dag och kommer löpande informera om vad som händer och vilka prognoser vi har på flöden och vattennivåer i reglerade sjöar.

Med anledningen av dagens jordskalv i Värmland har Fortum att utfört extra dammtillsyn på anläggningarna i det berörda området, Uvån. Det fanns ingen misstanke om att anläggningarna skulle ha påverkats av skalvet, utan det handlar om en rutinmässig säkerhetsåtgärd.