Pressrelease

Visualisering möjliggör effektivare elanvändning och ökad insikt i hur förnybar energi kan utnyttjas på ett bättre sätt

07 februari 2019, 06:01

Forskningsprogrammet SmartEnergyCity som under två år genomförts i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har nu avslutats. Bakom detta svenska industrisamarbete står Fortum, ABB, Electrolux, Ellevio och Ericsson med KTH som genomfört forskningen och Energimyndigheten som medfinansiär. Syftet med programmet var dels att bidra till utvecklingen av smarta elnät för bättre nyttjande av förnybara energikällor och dels till utvecklingen av energismarta hem där de boende hade möjlighet att själva påverka sin energianvändning.

Norra Djurgårdsstaden

-Det har varit en otrolig resa. Genom att slå samman vår expertis från programbolagen har vi bidragit till att utvecklat nya lösningar men det har också hjälpt alla bolag att fördjupa förståelsen för sin roll i framtidens energismarta stad säger Johan Ander på Fortum, programansvarig för SmartEnergyCity.

Resultatet är tydligt, när användningen av el och vatten visualiseras blir det enklare för hushållen att förstå och märkbart effektivisera sin användning. Resultatet visar också att det är en utmaning för enskilda hushåll att flytta elanvändning baserat på hur efterfrågan ser ut. Det framkom på dagens seminarium vid KTH där forskningsrapporten presenterades.

-Vi konstaterar att vi kan se en tioprocentig minskning av elanvändningen hos de hushåll som deltog i programmet under mätperioden och vattenanvändningen minskade med sex procent. Däremot visar resultaten att det är svårt att själv flytta sin användning från tider på dygnet med hög efterfrågan till de med låg, högst sannolikt för att hushållen är låsta i dagliga ruiner, säger Anders Nilsson, KTH.

Programmet utrustade 154, redan i sig energismarta, hushåll med toppmoden energiteknik där de boende aktivt deltog genom att ta del av och styra sin energianvändning i realtid. Utöver visualiseringen kopplades även vitvaror och smart styrda laddstolpar för elbilar ihop med det smarta elnätet, allt för att få svar på vilka faktorer som påverkar och hur man bättre kan använda den förnybara energin.

-Genom SmartEnergyCity har vi tillsammans med övriga partners tagit viktiga steg framåt till att integrera mer förnybar energi och upprätthålla en tillförlitlig elförsörjning med hjälp av ny teknik, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige.

Läs mer på www.smartenergycity.se

Aktörerna bakom projektet
ABB utvecklar och levererar lösningar för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät.
Electrolux utvecklar och levererar smarta vitvaror som automatiskt kan dra nytta av ett variabelt elpris.
Ellevio bygger, utvecklar och övervakar det smarta elnätet i Stockholm.
Ericsson är leverantör av den utrustning som behövs för att övervaka och kommunicera med all den teknologi som finns i projektet.
Fortum deltar i projektet för att företaget levererar energin men också för att utveckla smarta energilösningar för hemmen som styr och informerar om förbrukningen.
Energimyndigheten stöder projektet med en fjärdedel av kostnaderna.
KTH genomför forskning på hur de boende använder energin.