Pressrelease

Undervattenskamera registrerar djurlivet i biokanalen vid Eldforsens vattenkraftverk

10 oktober 2018, 06:03

2012 anlades Sveriges första biokanal vid Eldforsens vattenkraftverk i Västerdalälven och den har sedan dess uppmärksammats i flera internationella forskningssammanhang när det gäller alternativa lösningar till konventionella fiskvägar vid vattenkraftverk och dammar. Nu kan även allmänheten se vad projektet åstadkommer med hjälp av en undervattenskamera.

eldbäcken - fiskeräknaren - harr

-Eldbäcken har sedan den anlades nyttjats flitigt av forskare vid Karlstads universitet för att studera vilka växter och djur som över tid etablerar sig i de olika tillskapade livsmiljöerna i biokanalen och hur detta går till. Det är därför roligt att nu även kunna erbjuda intresserad allmänhet att via internet och i realtid ta del av vad som sker via fiskräknaren, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Hösten 2017 installerades en kontrollstation med tillhörande fiskräknare i Eldbäcken. Syftet med kontrollstationen är att kontinuerligt övervaka och följa artsammansättning och vandringsbeteende hos de strömlevande djur som numera etablerats i den konstgjorda forsen.

Med hjälp av infraröda ljusstrålar skannar och registrerar räknaren allt som simmar igenom kontrollstationen, men den har även en undervattenskamera som i realtid visar och dokumenterar art och beteende hos de vattenlevande fiskar och djur som passerar upp eller ned i bäcken. Den kameran kan alla enkelt följa via en egen hemsida. I år har hittills 804 upp- eller nedströmspassager av totalt 10 olika arter registrerats i räknaren, som utter, gädda, abborre, lake, id, mört, braxen, öring och harr.

- Fortums vattenverksamhet har ett viktigt och stort fokus på biologisk mångfald. Traditionellt sett har fiskvägar anlagts för att specifikt främja vandringsbenägen laxfisk i anslutning till vattenkraftverk, men biologisk mångfald handlar om mer än så. Vårt samarbete med forskare och de svenska forskningsinstituten utgör en viktig del av vårt miljöarbete säger säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum.

Fortums miljöfond finansierar en rad miljöprojekt som syftar till att stärka den biologiska mångfalden i svenska vatten. Genom sin miljöfond samverkar Fortum bl.a. med svenska forskningsinstitut för att öka medvetande och kunskapsnivå inom akvatisk ekologi kopplad till vattenkraft.

Fakta om Eldbäcken
Biokanalen vid Eldforsen kallas Eldbäcken. Huvudsyftet med Eldbäcksprojektet har varit att anlägga - och samtidigt vetenskapligt följa upp - en konstgjord fiskväg som samtidigt utformats som en funktionell naturlig strömvattenmiljö för växter och djur. Till skillnad från en mer traditionell teknisk eller naturlik fiskväg fungerar en biokanal således som en naturlig och variationsrik bäck där ett flertal djur- och växtarter har möjlighet att kunna etablera sig.

Länk till fiskräknaren

Länk till Stina Gustafssons doktorsavhandling