Pressrelease

Kammarrätten dömer till Fortums fördel i frågan om inkomstbeskattning för 2013

18 oktober 2018, 13:59

Kammarrätten i Stockholm har den 18 oktober dömt till Fortums fördel i frågan om Fortums inkomstskatt i Sverige för taxeringsåret 2013.

Fortum betalade i juli 2017 273 miljoner kronor (26 miljoner euro) i tilläggsskatt och ränta för taxeringsåret 2013, vilket bokfördes som en fordran. Återbetalningen av denna fordran kommer att ha en positiv effekt på Fortums kassaflöde. Fortum räknar med att återbetalningen kommer att ske under 2018.

Domen avser Fortums rätt att göra ränteavdrag på koncerninterna lån. Genom domen har Kammarrätten bekräftat att de koncerninterna lånen var tillräckligt affärsmässigt motiverade.

Skattemyndigheten kan komma att begära prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.