Kompensationsodling

gammelkroppa

Infångad eller odlad könsmogen fisk kramas på rom och mjölke, och ägg befruktas på konstgjord väg. Därefter odlas fisken upp i kompensationsodlingar för att sättas ut vid olika åldrar. Vanligtvis sätts lax och öring ut som smolt efter ett eller två år på odling. Nyttan med denna åtgärd är att livskraftiga populationer av olika fiskpopulationer säkerställs för att möjliggöra ett fiskeuttag liknade det som fanns innan vattendraget byggdes ut för vattenkraftproduktion.

Åtgärden har sin begränsning i det som kallas domesticeringseffekter, d v s att odlad fisk inte utsätts för samma selektion som vild fisk. Den odlade fisken får regelbundet mat och utsätts inte för de faror som vild fisk ständigt stöter på i naturen. Detta kan bl a innebära ökad risk för att oönskade anlag sprids vidare från odlad till vild fisk eller att den odlade fisken förlorar för framtiden viktiga arvsanlag för att kunna möta och motstå förändringar i miljön.

Fortum har tre egna kompensationsodlingar (Ljusne, Gammelkroppa och Montta) och sätter ut drygt en miljon smolt av lax och öring per år. Vi samarbetar även med flera andra externa fiskodlingar/anläggningar för t ex utsättningar av sik, ål, harr, fångstfärdig öring, röding och regnbåge.

Läs om fler fiskvandringslösningar här