Integritetspolicy för medarbetare

I vår uppdaterade integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs igenom följande noga för att förstå våra synpunkter och metoder avseende dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

Personuppgiftsansvarig

Denna integritetspolicy gäller för behandlingar av personuppgifter som utförs av Fortumkoncernen och tillhörande dotterbolag (nedan gemensamt ”Fortum”, ”vi”, ”vår” och ”oss”):

Kontaktuppgifter till Fortum finns under rubriken ”Kontaktinformation” längst ned i denna integritetspolicy.

Hur behandlar Fortum dina personuppgifter?

Hur behandlar Fortum dina personuppgifter?

Vi behöver behandla dina personuppgifter för många olika ändamål och på flera olika sätt. Gemensamt för all vår personuppgiftsbehandling är den genomförs med beaktande av lämpliga skyddsåtgärder och i enlighet med de grundläggande principer och bestämmelser som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi har i denna integritetspolicy sammanställt de datatyper, ändamål och rättsliga grunder som vi stödjer vår personuppgiftsbehandling på. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt, se vidare nedan i slutet av integritetspolicyn.

Vilka personuppgifter behandlar Fortum?

Fortum samlar in och behandlar personuppgifter av olika kategorier, inklusive:

 • Kontaktuppgifter såsom din adress, telefonnummer och nödkontakt
 • Personaldata så som frånvaro, karriärutveckling, medborgarskap
 • Identifierande data så som namn, personnummer, e-postadress
 • Sjuk och hälsodata så som hälsokontroller, allergier, resultat av drogtest
 • Finansiell data så som information om bankkonto
 • Användarinformation så som applikationsanvändning, inloggningsdetaljer
 • Kontraktsdata så som dina anställningsvillkor
 • Godkännandedata så som medgivanden till hantering av persondata
 • Säkerhetsdata så som facilitet- och systemmässig övervakningsinformation, lösenord
 • Data om transaktionsdetaljer så som löner och andra utbetalningar

Vi behandlar endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med hänsyn till ditt förhållande till oss och i förväg fastställda ändamål. All vår personuppgiftsbehandling har s.k. rättslig grund enligt lag.

Från vilka källor hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter som vi behandlar om dig härrör från olika källor:

 1. Från dig själv, under din anställning vid Fortum; information du själv delar med oss, så som dina anställningsvillkor
 2. Information som uppstår i anställningsrelationen, såsom karriärutveckling, hälsodata och användarinformation
 3. Vi mottar också i vissa fall information från tredje part, så som nationella myndigheter (Försäkringskassan, Skatteverket eller liknande) eller pensionsbolag.
För vilka ändamål behandlar Fortum dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. De syften som vi behandlar personuppgifter för är:

 • Anställning och onboarding
  För att kunna hantera en professionell rekryterings- och onboardingprocess med våra medarbetare behöver vi din persondata. Vi behandlar den persondata du delar med oss, så som din ansökan och dina referenser, och vi värderar och väljer kandidater i processen. Vidare samlar vi i vissa fall in hälsoinformation, bakgrundskontroll och referenser. Ibland behöver hälsokontroll göras före anställning och kontinuerliga hälsokontroller under hela anställningen förekommer i vissa tjänster.
 • Hantering av medarbetarinformation
  Vi behöver ha ett avtal med våra medarbetare för att uppfylla kraven på oss som arbetsgivare. Därför samlar vi persondata för att skapa och hantera avtal med våra medarbetare. Vi behandlar vidare din medarbetarinformation i vår roll som din arbetsgivare.
 • Medarbetarens utveckling och utbildning
  Som en del av din anställning vill vi ge dig möjligheten till utveckling och utbildning. Vi registrerar namn på de medarbetare som deltar i utbildningar och kompetensutveckling, vi registrerar kurser och certifikat och vi utbildar våra egna medarbetare och viktiga tredje parter i Fortums minimikrav gällande Säkerhet och Skydd.
 • Medarbetarkommunikation
  Vi kommunicerar regelbundet med våra medarbetare, genom e-post, nyhetsbrev och digitala kanaler. Vidare använder vi oss av digitala och uppkopplade verktyg för att samla feedback och dela arbetsrelaterad information i organisationen
 • Medarbetarens kompensation och belöning
  Våra medarbetares personliga data används när vi hanterar kompensation och belöning, inklusive löne-, pensions- och försäkringsadministration. Vidare administrerar vi medarbetarens förmåner och STI-utbetalning.
 • Medarbetarens hälso och säkerhetshantering
  En viktig del för oss som arbetsgivare är vår roll i att säkerställa medarbetarens hälsa, och säkerhet och vi använder persondata för att hantera och registrera dessa aktiviteter. Vi tar hand om individuella rehabiliteringsplaner, vi genomför slumpmässiga drogtester och vi administrerar hälsokontroller vid behov. Vår process skyddar medarbetare och miljö, och persondata är nödvändig för att kunna registrera detta i våra system. För vissa av våra medarbetare mäter vi exempelvis föroreningsvärden enligt gällande lagstiftning.
 • Medarbetarens rese- och utläggshantering
  Vi behandlar persondata i vår hantering av medarbetares resor och utlägg: vi skapar rese- och utläggsunderlag exempelvis när en medarbetare har varit på en företagsresa eller en medarbetare har gjort utlägg som berör företaget. Vidare administrerar vi resor och användardata, exempelvis användarnamn och rapporter.
 • Slutförande av avtal eller utförande av skyldigheter enligt avtal
  Persondata behövs för att slutföra avtal eller utföra de skyldigheter som föreligger vid avtal, så som när medarbetare signerar sekretessavtal för att skydda konfidentiell information, vid planering, utförande och uppföljning av leverantörer samt att tillhandahålla medarbetare vissa erbjudanden och förmåner.
 • Hantering och utveckling av prestation och nöjdhet, inklusive feedback och undersökningar
  Vi använder oss av feedback och undersökningar för att hantera och utveckla vår prestation, ledarskap och välmående. I denna process används persondata. Vi utformar undersökningar för att följa upp och mäta exempelvis engagemangsnivå och arbetstillfredsställelse hos våra medarbetare.
 • Hantering av säkerhetsåtgärder
  För att vi ska kunna hålla säkra lokaler, information och medarbetare behöver vi genomföra olika säkerhetsåtgärder, så som kameraövervakning, personalövervakning och kontroll över accesser. Vi beställer, producerar och levererar Fortum ID-kort för medarbetare och partners.
 • Hantering av utbetalningar till medarbetare
  Våra medarbetares persondata behövs för att vi ska kunna genomföra utbetalningsprocesser, exempelvis manuella utbetalningar, inklusive skatteinbetalningar och återbetalningar, ersättning vid utlägg inklusive TEM-, löne- och pensionsfiler.
 • Rapporter för myndigheter och internt bruk

Från rekrytering till avslutad anställning förvaras dina uppgifter i våra skyddade personalsystem och nätverk. Access är begränsad endast för auktoriserad personal.

På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi förlitar oss på flera rättsliga grunder vid behandlingen av dina personuppgifter:

 • Ditt särskilda och frivilliga samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke som juridisk grund för behandlingen av dina data, kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst,
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan oss och dig eller nödvändigt för att ingå sådant avtal,
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss (vi är till exempel skyldiga enligt lag att spara vissa data under en viss tid) och/eller att fastställa, genomdriva eller försvara Fortum mot rättsliga anspråk eller krav,
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, vilka överväger den registrerades intressen och grundläggande fri och rättigheter (s.k. intresseavvägning). Våra berättigade intressen vid sådana behandlingar är i rekrytering, exempelvis vid planering och intervjuer.
Automatiserat beslutsfattande

Vi tar inte beslut kring dig baserat på automatiserat beslutsfattande genom rekrytering eller anställning.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna?

Fortum vill minimera den tid din persondata lagras. Vi sparar endast dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs, beroende på typ av personuppgifter och syftet med behandlingen.

Den specifika tiden dina uppgifter sparas kan bero på datakategori. Fortum utvärderar kontinuerligt hur lång tidsperiod som krävs för olika typer av data. När data inte längre behövs kommer Fortum att radera eller anonymiseras dina uppgifter.

Vem behandlar dina personuppgifter?

Vi kommer inte att sälja, byta eller licensera några personuppgifter om dig till tredje man. Enheter och bolag som tillhör Fortum-koncernen kan behandla personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter kommer att hanteras av behörig personal inom Fortum-koncernen i den omfattning som krävs för behandlingen. Personuppgifterna blir aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder också externa parter för att hjälpa oss behandla dina personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden). När vi anlitar personuppgiftsbiträden ser vi genom avtal alltid till att dina personuppgifter skyddas på lämpligt sätt och behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Lista över kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • Rekryterings och head huntingsbolag
 • Test och utvärderingsbolag
 • Myndigheter ansvariga för säkerhetskontroll och bakgrundskontroll
 • Leverantör för skuldförvaltning
 • Leverantör av hälsokontroll och annan hälsodata som läkarintyg
 • Företag som levererar löne och förmånsadministration
 • Pensionsbolag

Slutligen kan vi lämna ut dina uppgifter till extern part när vi är skyldiga att göra det enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter eller domstol.

Överför Fortum persondata till andra länder?

Fortum kan i undantagsfall komma att överföra eller behandla dina personuppgifter utanför EU eller EES. För sådana överföringar eller behandlingar utanför EU eller EES använder Fortum lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med befintliga dataskyddslagar, till exempel de standardavtalsklausuler som tillhandahålls av EU-kommissionen.

Resebokningsadministration hanteras i Indien och Ryssland. Ryska medarbetare intervjuas av ryska agenturen Magram Market Research. Via inköpssystemet Basware skickas listor för hantering till Indien och Irland.

Hur skyddar Fortum personuppgifter?

Fortum vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och se till att persondatalagar följs i hanteringen av din persondata.

De säkerhetsåtgärder som vi använder kan omfatta behörighetsstyrning, loggning, fysisk säkerhet i datahallar, användning av brandväggar, pseudonymisering, kryptering, detaljerade instruktioner och utbildning för personal rörande skydd av personuppgifter och noggrant övervägande vid val av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Cookies och dina rättigheter

Hur hanterar vi personuppgifter från IP-adresser, cookies och liknande tekniker?

När du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser kan Fortum samla in data om dina enheter via cookies och andra spårningstekniker.

Cookies är en liten textfil som vi använder för att bl.a. identifiera och räkna de webbläsare och enheter som besöker våra webbplatser. Denna information kan sedan användas av oss eller tredje part i marknadsföringssyfte.

Vår användning av cookies skiljer sig åt beroende på vilken av Fortums webbplatser som du besöker. Du kan få närmare information om vilka cookies vi använder på en viss webbplats genom att läsa den särskilda informationen om cookies på den aktuella webbplatsen.

Vilka rättigheter har du avseende dina personuppgifter?

Du har som registrerad ett antal rättigheter enligt lag:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och ytterligare information om behandlingen.
 • Rätt till rättelse– Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade.
 • Rätt till radering – Du har rätt att få dina uppgifter raderade, om
  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas,
  • du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig grund för Fortum att behandla uppgifterna,
  • dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller
  • behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten för arkiv-, forsknings- eller statistikändamål.
 • Rätt att återkalla samtycke – Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • Rätt till invändning avseende intresseavvägning – När behandling sker med stöd av s.k. intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändning mot behandlingen. Vi kommer då att göra en ny intresseavvägning och kommer endast fortsätta behandlingen, trots din invändning, om vi kan påvisa tvingande berättigade intressen som överväger dina intressen.
 • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då kommer vi därefter inte längre behandla personuppgifterna för sådana ändamål.
 • Rätt till begränsning – Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet, eller om du invänt mot behandling enligt ovan, i båda fallen under den tid som vi utreder och kontrollerar din begäran.
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslut - Om vi har fattat ett beslut om dig som bygger helt på en automatiserad process och beslutet har rättsliga följder eller annars i betydande grad påverkar dig, kan du begära att beslutet omprövas av oss genom förnyad och enskild bedömning. Detta gäller om vi inte kan påvisa att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och oss.
 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att klaga till tillsynsmyndighetenDu har rätt att klaga till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan ber vi dig att kontakta oss via någon av nedan angivna kontaktvägar.

Kontaktinformation och om förändring av integritetspolicy

Förändringar av vår integritetspolicy

Fortum förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till denna integritetspolicy, exempelvis om tillämplig lagstiftning ändras eller om vi förändrar våra tjänster på ett sätt som påverkar vår behandling av dina personuppgifter. Information om eventuella ändringar eller tillägg meddelas dig via vårt intranät.

Kontaktinformation

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina lagstadgade rättigheter, är du välkommen att kontakta oss på följande adress:
Fortum Sverige AB
Integritet
Box 3030
169 03 Solna

Kontakta integritetsteamet via detta formulär

Vänligen notera att förfrågningar om att utöva dina rättigheter gällande din persondata (så som att begära tillgång till din persondata) hanteras inte över e-post, utan genom Fortums kundtjänst på telefonnummer 020-46 00 00 eller via detta formulär där du loggar in med BankID