CCS - Koldioxidavskiljning och lagring

CCS står för Carbon Capture and Storage, och är en teknik som används för att reducera processutsläpp från industrin genom att fånga in och lagra CO2 utsläpp. Som en del i vår strävan att minska koldioxidutsläppen på jorden arbetar vi på Fortum med spännande CCS projekt.

En av de tre saker som FNs klimatpanel IPPC har fastslagit som nödvändiga för att klara av att ställa om den globala energianvändningen och få ned utsläppen av koldioxid är Carbon Capture and Storage. Det fungerar så att man fångar in koldioxiden och sedan förvarar den på ett så stort djup att den övergår till fast form. Tekniken kallas CCS och genom åren har flera projekt genomförts.

Den anläggning som nu håller på att byggas i Oslo vid Fortum Oslo Värmes kraftverk Klementsrud har ett annat litet fokus – att se om det går att göra på kommersiella grunder. Ett liknande projekt vid en cementfabrik i Telemark finansieras också av norska staten. Det är stora volymer det handlar om, tillsammans kommer anläggningarna att fånga in 400 000 ton CO2 varje år. Det motsvarar utsläppen från 60 000 bilar.

De tester vi hittills gjort visar att 90 procent av koldioxiden kan fångas in. Eftersom nästan tre femtedelar av avfallet är biologiskt och därmed ingår i det naturliga kretsloppet i så kommer Klementsrud att fungera som en kolsänka som binder mer än vad som släpps ut. Eftersom alla utsläppskällor inte är så stora att CCS-tekniken går att använda är det viktigt att skapa kolsänkor där det är möjligt. I Stockholm där 89 procent av bränslet i Stockholm Exergis anläggningar för fjärrvärme idag består av förnybara eller återvunna bränslen skulle CCS vara ett viktigt bidrag till att göra Stockholm koldioxidneutralt.

girl hugging tree

Så skapas en kolsänka

Visste du förresten att det går att skapa en kolsänka i miniformat? I Stockholm blir park- och trädgårdsavfall till biokol samtidigt som Stockholm Exergi kan att använda energin som samtidigt frigörs för att producera fjärrvärme. Biokolet kommer att användas som jordförbättringsmedel och bidra till att skapa ett grönare Stockholm. Biokolet består av biomassa som förkolnats genom pyrolys. När biokolet hamnat i marken fungerar det som en ren kolsänka eftersom kolet inte oxideras till koldioxid, utan blir kvar i marken i hundratals till tusentals år framöver.

CCS har pekats ut som en viktig del av EU:s klimat- och energipaket. Du kan läsa mer om CCS på Naturvårdsverkets hemsida. Här kan du läsa om fler spännande innovationer som Fortum jobbar med.