Habitatförbättring av strömvattenmiljöer

Spegeldamm

Förbättring av en strömsträcka genom att t ex återföra sten och/eller död ved i en tidigare rensad sträcka eller att optimera vattendragsbredden så att t ex effekterna av förändrade flöden blir så små som möjligt. Det kan även röra sig om att placera ut lekgrus på iordningställda sträckor. Detta ger fler och bättre lek- och uppväxtmiljöer för strömvattenlevande fisk, vilket på sikt innebär mer livskraftiga och starka populationer av framför allt laxfisk.

Åtgärden är en kostnadseffektiv metod för att förbättra framförallt de strömvattenmiljöer som blivit utarmade på grund av den rensning av sten som gjorts för att underlätta tidigare flottning av timmer i många av Sveriges vattendrag.

Fortum har genomfört denna åtgärd bl a i de övre delarna av Bollnäsströmmarna nedströms Dönje kraftverk i Ljusnan. I god samverkan mellan Fortum, Bollnäs kommun och Bollnäs fiskevårdsförening har det dessutom skapats bättre förutsättningar för fisk att vandra mellan de spegeldammar som funnits i området.

Läs om fler fiskvandringslösningar här