Regeringens elstöd till företag

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram ett förslag på högkostnadskydd för elpriser, ett så kallat elstöd. Förslaget har nu godkänts av Energimarknadsinspektionen. Ansökan öppnar hos Skatteverket den 30 maj 2023 och utbetalningar kommer att ske efter det.

Vad innebär elstödet för företag?

Förslaget innebär att elstöd går till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 3 och 4 med maxtak som inte får överstiga 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor). Storleken på elstödet upp till maxbeloppet bestäms av hur stor förbrukningen har varit under perioden oktober 2021 till september 2022, likt det tidigare förslaget. De med eluttag i elområde 4 får 0,79 kronor per förbrukad kWh under perioden och de i elområde 3 får 0,50 kronor per förbrukad kWh, likt det tidigare förslaget. Inget elstöd betalas till näringsidkare och juridiska personer som har eluttag i elområde 1 och 2 (norra Sverige). För att få elstödet ska näringsidkare och juridiska personer ha haft ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 och 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 novembeer 2022 får därmed inget elstöd för den eluttagspunkten. Svenska kraftnät lät även meddela att taket som ej får överstiga 2 miljoner euro avser även koncerner som kan bestå av flera juridiska personer.

Utbetalning av elstödet till företag

Den 18 april gav regeringen ett nytt estimat för utbetalning av elstödet till företag. Enligt estimatet kommer samtliga företag, organisationer och föreningar i SE3 och SE4 kunna ansöka om stöd hos Skatteverket från och med den 30 maj 2023. Utbetalningen av elstödet till företag kommer alltså inte ske automatiskt.  Läs mer på regeringens hemsida.

Den 5 maj godkände EU-kommissionen elstödet till företag i SE3 och SE4. För att ta del av elstödet måste alla företag ansöka via Skatteverket. Ansökan planeras forsatt att öppnas den 30 maj och utbetalningar kan ske redan från juni om ansökningarna är korrekt ifyllda och företaget uppfyller kraven för elstödet.

Ett fast elavtal kan påverka berättigande till elstödet

EU-kommissionen meddelar att de har ändrat i förslaget från regeringen så att de företag som hade ett aktivt fast elavtal för hela sin elförbrukning innan den 24 februari 2022 och som forsatt gällde med samma pris ett år senare, inte är berättigade till elstödet.

Hur ansöker man om elstödet till företag?

Skatteverket kommer hantera ansökningar och utbetalning av elstödet till företag, organisationer och föreningar. Ansökan om elstödet sker via Skatteverkets e-tjänst och kommer att vara öppen mellan den 30 maj och 25 spetember 2023. Läs mer på Skatteverkets hemsida här.

Vilka uppgifter behövs i ansökan om elstödet?

För att kunna ansöka om elstödet och få en utbetalning från Skatteverket krävs att alla uppgifter i ansökan är korrekt ifyllda, ert företag har ett skattekonto och att företaget har anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning.

Generellt elprisstöd för företag i SE3 och SE4

I mitten av januari 2023 gav Energimarknadsinspektionen sitt godkännande till Svenska kraftnäts omarbetade förslag till ett elstöd till företag, föreningar och andra organisationer. Innan regeringen kan lämna in en ansökan till EU-Kommissionen för godkännande behöver ett förslag till förordning tas fram. Enligt regeringen förväntas ett sådant förslag remitteras under närtid. I nuläget finns inga besked om när det generella elprisstödet för företag i SE3 och SE4 betalas ut.

Elstöd till elintensiva industrier och företag i hela Sverige

Den 16 februari 2023 gav EU-Kommissionen grönt ljus för regeringens elstöd för elintensiva industrier. Förslaget kräver att ett företag måste kunna uppvisa en elkonsumtion om minst 0,015 Kwh per omsättningskrona under 2021 exklusive uppvärmning.De företag som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022.

Stödet grundas på företagets faktiska kostnader för inköpt el med ett maxtak om 20 miljoner SEK per koncern. Stödberättigade företag kommer att kunna ansöka om stöd hos Energimyndigheten för perioden mellan oktober och december 2022. Ansökningar kan lämnas in till myndigheten mellan perioden 6 mars till och med 17 april 2023. För att ta del av den senaste informationen samt räkna ut hur mycket ditt företag kan få i elkostnadsstöd kan du besöka Energimyndighetens hemsida. I nuläget finns inga formella besked exakt när enskilda företag kan motta elprisstöd.

Läs mer om elstöd till elintensiva företag här.

Flyttar och nyanslutningar

  • Elstödet baseras på uppmätt elförbrukning per elmätare perioden oktober 2021–september 2022 och betalas ut till den som står på elnätsavtalet för anläggningen dagen efter att Energimarknadsinspektionen har godkänt ansökan. Den som flyttat under perioden kommer därmed få stöd baserat på uppmätt förbrukning i den nya anläggningen.
  • Nya anslutningar behandlas på samma sätt som befintliga, d.v.s. stödet är baserat på uppmätt förbrukning under perioden oktober 2021-september 2022.

Räkna ut ert elstöd

SE3: 0,5 kronor x er elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

SE4: 0,79 kronor x er elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Logga in på Fortum Online för att se er elförbrukning.

Logga in på Fortum Online

Räkneexempel på elstödet

Kommentar från oss på Fortum

Beskedet om ett högkostnadsskydd från regeringen och ansvariga myndigheter är i grunden positivt. Många hushåll och företag i prisområde SE3 och SE4 har under en längre tid vittnat om en situation som inte är långsiktigt hållbar och för allt fler elkunder har den utvecklats till att bli en akut risk. Stödåtgärder på den här skalan är i regel svår att få helt heltäckande, vår bedömning är trots det att beskedet kommer ge en välkommen lättnad för många kunder.

I grunden finns dock ett antal strukturproblem med effektunderskott och bristande stabilitet i kraftsystemet som behöver lösas för att komma bort från den här typen av akuta insatser som vi ser för andra gången på mindre än ett år.