Regeringens elstöd till företag

Regeringen har gett Svenska kraftnät i uppdrag att ta fram ett förslag på högkostnadskydd för elpriser, ett så kallat elstöd. Ett förslag har presenterats men det ska prövas av Energimarknadsinspektionen innan det kan bli verklighet. Det är oklart när och hur utbetalningen kommer att ske.

Energimarknadsinspektionen har nu godkänt Svenska kraftnäts ansökan gällande elstöd men med ett tillägg om hur mycket man kan få utan att visa kostnader. Läs mer om detta under rubriken Företagskunder med förbrukning över 3 000 000kWh. 

Elstödet innefattar alla elanvändare, både privatpersoner och företag, med ett eget elnätsavtal i prisområdena SE3 och SE4. Stödet ska gälla för perioden oktober 2021 till september 2022. Modellen gör ingen skillnad på elanvändare utan hanterar alla lika, oavsett om det är en privatperson, företag, förening eller annan organisationsform. Modellen gör heller ingen skillnad på vilken bransch elanvändaren är verksam i eller om det är ett stort eller litet företag.

Det föreslagna stödet är 0,5 kronor per förbrukad kWh i SE3 och 0,79 kronor i SE4. SE1 och SE2 blir helt utan stöd. Hur stödet ser ut för kommande vinter finns ingen information om än.

Företagskunder med förbrukning över 3 000 000 kWh (3 GWh)

Alla företagskunder som har en elförbrukning per anläggning under 3 000 000 kWh per år kommer automatiskt att få ta del av regeringens elstöd. De företag som förbrukar mer än detta kommer att få stödet upp till 3 000 000 kWh men kan också ansöka om att få stöd för resterande förbrukning. Det kompletterande stödet kan ges om ni kan visa på att er faktiska elkostnad har överstigit referenspriset under perioden oktober 2021 till september 2022. Ei har fastställt referenspriset till 75 öre/kWh.  De kommer att ta hänsyn till eventuella prissäkringar eller liknande. Hur man ansöker finns det ännu ingen klarhet i, men vi uppdaterar denna sida så fort vi får information. 

Flyttar och nyanslutningar

  • Elstödet baseras på uppmätt elförbrukning per elmätare perioden oktober 2021–september 2022 och betalas ut till den som står på elnätsavtalet för anläggningen dagen efter att Energimarknadsinspektionen har godkänt ansökan. Den som flyttat under perioden kommer därmed få stöd baserat på uppmätt förbrukning i den nya anläggningen.
  • Nya anslutningar behandlas på samma sätt som befintliga, d.v.s. stödet är baserat på uppmätt förbrukning.

Varning för bedrägerier! 

Vi har tyvärr uppmärksammat att det finns oseriösa företag som utnyttjar denna situation. Ni kommer inte att behöva ansöka om detta elstöd om ert företag har en elförbrukning under 3 000 000kWh per år, så om ni blir kontaktade i ett sådant syfte är det med största sannolikhet bedrägeri. Uppge aldrig känsliga uppgifter om ni inte är säkra på vem som är mottagaren. 

Man med laptop som tittar på verktyget Fortum Online

Räkna ut ert elstöd

SE3: 0,5 kronor x er elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

SE4: 0,79 kronor x er elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Logga in på Fortum Online för att se er elförbrukning.

Logga in på Fortum Online

Räkneexempel på elstödet

Tabell elstöd företag
Elledning i solnedgång

Kommentar från oss på Fortum

Beskedet om ett högkostnadsskydd från regeringen och ansvariga myndigheter är i grunden positivt. Många hushåll och företag i prisområde SE3 och SE4 har under en längre tid vittnat om en situation som inte är långsiktigt hållbar och för allt fler elkunder har den utvecklats till att bli en akut risk. Stödåtgärder på den här skalan är i regel svår att få helt heltäckande, vår bedömning är trots det att beskedet kommer ge en välkommen lättnad för många kunder.

I grunden finns dock ett antal strukturproblem med effektunderskott och bristande stabilitet i kraftsystemet som behöver lösas för att komma bort från den här typen av akuta insatser som vi ser för andra gången på mindre än ett år.