Spårbarhet av farligt avfall

För att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra Sveriges avfallsstatistik utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning för uppgiftslämnande. Den blir gemensam för verksamhetsutövare som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall i Sverige. De nya kraven har sitt ursprung i EUs avfallsdirektiv. Enligt Naturvårdsverket avser regeringen att fatta beslut om förordningsändringarna i juni 2020. Regeländringarna träder i kraft och ska börja tillämpas den 1 november.

Fortum Recycling and Waste kommer att se till att du som kund får den hjälp du behöver för att följa den nya lagen.

Farligt avfall

Vilka kommer att rapportera i det nya systemet?

Alla verksamheter som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall omfattas av den nya rapporteringen och ska rapportera in i det nya digitala rapportsystemet. Uppskattningsvis berörs över 1 miljon verksamheter enligt Naturvårdsverket. Alla verksamheter som:

• producerar farligt avfall,

• transporterar farligt avfall,

• tar emot och hanterar farligt avfall i insamlingsverksamhet,

• behandlar farligt avfall och annat avfall,

• mäklar eller handlar med farligt avfall, ska lämna uppgifter om det farliga avfallet i det nya rapporteringssystemet.

Det som ska rapporteras är bl a avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, avfallsproducent, transportör, mottagare, och datum. Fortum Recycling and Waste kommer att se över möjligheten att hjälpa våra kunder att rapportera in uppgifter kring leverans av farligt avfall i det digitala spårbarhetssystemet.

Rapportering av farligt avfall

Stöd till producenter och transportörer kring rapportering

Vi jobbar på att se över ombudsfunktionen och hur vi ska kunna erbjuda stöd till producenter och transportörer. Vi vill gärna föra en dialog med dig kring dina behov av stöd kring rapportering. Kontakta oss via e-post sweden.rws@fortum.com och ange företag, kontaktperson, telefonnummer samt vad du vill ha hjälp med? 

Frågor och svar

När börjar systemet att gälla?

1 november 2020 - datum som senaste kommunicerats av Naturvårdsverket för start av det digitala systemet.

Vad innebär avfallsregistret och hur berör det min verksamhet?

I stort kommer den nuvarande anteckningsskyldigheten gällande farligt avfall att utökas med en rapporteringsskyldighet. Man räknar med att över 1 miljon verksamheter berörs.

Det låter krångligt, hur går det till?

Det finns flera sätt att rapportera. Antingen kopplar man sitt befintliga system till Naturvårdsverkets databas via det API (gränssnitt) som Naturvårdsverket tillhandahåller. Alternativt använder man Naturvårdsverkets webbportal för att manuellt sköta rapporteringen. Det enklaste för dig som avfallsproducent är att låta Fortum Recycling and Waste sköta rapporteringen åt dig som ombud.

Hur ofta måste jag rapportera till Naturvårdsverket?

Rapporteringen är kopplad till tidpunkten då anteckningen fördes. Det vill säga när det planeras, när transport startas eller när avfall tas emot hos återvinning/slutbehandlare. Senast 2 dagar efter att anteckning förts ska rapporteringen ske.

Pilotprojekt

Fortum Recycling and Waste ingår i Naturvårdsverkets pilotprojekt kring spårbarhetssystemet. I gruppen ingår flera större avfalls- och återvinningsföretag. Syftet med pilotprojektet är att testa och utveckla den digitala lösningen, få inspel från branschen samt se hur den kommande lagstiftningen kan komma att påverka verksamheterna. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se. Där hittar du även frågor och svar kring de vanligaste frågorna som rör det nya rapportsystemet. Vi jobbar på att se över ombudsfunktionen och hur vi ska kunna erbjuda stöd till producenter och transportörer.