Hämtning, leverans, emballage och märkning

Innan hämtning eller leverans måste du boka en order hos vår kundservice. Farligt avfall får bara transporteras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen och emballaget ska vara helt och funktionsdugligt.

Leverans

Boka alltid leveransdag

Innan hämtning eller leverans måste du boka en order hos vår kundservice. Ring oss i god tid på telefon 019-30 52 00 eller skicka e-post till [email protected], för att vara säker på att få den hämtnings- eller leveransdag du önskar. Du får ett turnummer av oss när vi bokar. Turnumret ska uppges i vår vågstation när du kommer hit med din leverans. Du måste återkomma till oss med din beställning minst 3-5 dagar före leveransdagen.

Om du ska lämna styckegods behöver vi få ett ifyllt transportdokument skickat till oss minst en vecka innan leveransen anländer till oss.

Anlita transportör & mottagare med tillstånd

Farligt avfall får bara transporteras av den som har särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Din kommun kan frivilligt ha tagit ansvar för borttransportering av farligt avfall. Kontakta miljökontoret i din kommun för att kontrollera vad som gäller för dig.

Emballage

Det emballage som ska användas för avfallet ska vara helt och funktionsdugligt. Det ska hålla under transporten till oss samt vid vår hantering. I många fall går det att använda returemballage. Hör med oss, så får du veta mer. Kontakta oss via telefon 019-30 52 00 eller via [email protected].

Avfall i små förpackningar eller i små mängder, till exempel laboratorieavfall, förpackas bäst enligt vår instruktion för leverans av småkemikalier. Du hittar instruktionen här. Om avfallet som ska skickas klassificeras som farligt gods gäller regelverket ADR-S (vägtransport) respektive RID-S (järnvägstransport).

Märkning

Varje enskilt emballage ska märkas med sitt kontraktsnummer. Märkningen ska vara beständig och väl synlig på emballaget. Om emballaget står på pall ska märkningen på varje enskilt emballage vara vänd utåt på pallen. Är avfallet farligt gods  kom ihåg UN-nummer samt transport  och varningsetiketter, då det krävs.

Viktigt att tänka på för vissa typer av avfall

Flytande avfall

Stoppa inte pinnar, plastpåsar och andra fasta föremål i avfall som är flytande. Det kan förstöra vår utrustning och orsaka kostsamma och onödiga produktionsstopp. Fyll inte emballaget till mer än 90 %! Helt fyllda emballage gör att avfallet kan spruta över den som öppnar emballaget, det kan också gå sönder om innehållet fryser.

Fast avfall

En stor del av det fasta avfallet sönderdelas. Stora, hårda föremål kan skada vår utrustning. Informera oss om ni har föremål i ert avfall som kan skada vår utrustning, så att vi kan ta hänsyn till detta vid vår bedömning.

Blanda inte avfall

Blanda inte olika avfallstyper i samma emballage, om vi inte särskilt kommit överens om detta. Dels kan det vara farligt och dels kan det försvåra behandlingen och bli kostsammare för dig. Enligt avfallsförordningen är det inte tillåtet att blanda olika slags avfall, om det inte görs för att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning.