Anpassning av spill

Spill

Denna åtgärd går ut på att spillvatten (vatten som släpps igenom utan att generera elproduktion) från en anläggning planeras och anpassas. Det kan innebära att spill ökar eller minskar under vissa tidsperioder och för vissa spilluckor. På så sätt kan tillfälliga översvämningar skapas i områden där sådana gynnar livsmiljöerna. Vidare kan nedströmsvandring av smolt säkerställas för att minska risken att de passerar genom turbinerna, eller underlätta uppströmsvandring genom en fiskväg under en speciell tidsperiod då vandringsinstinkten är som högst.

Fortum har sedan några år tillbaka en spillplan för Klarälvens laxsmolt i drift. Samtliga luckor vid alla åtta vattenkraftverk som smolten ska passera på vår/sommar på sin väg ned till Vänern har identifierats och värderats utifrån ett fiskperspektiv. Spillplanen går ut på att under smoltens nedströmsvandringperiod (maj-juni) och om vi har mycket spill (vårflod), så ska det vatten som inte går igenom turbinerna fördelas på speciella luckor vid de enskilda anläggningarna – allt i syfte att optimera bra vägar/spilluckor för smolten att välja i stället för att gå igenom turbinerna.

Omständigheterna vid just Klarälven är – som vid alla vattendrag – unika, men Fortum försöker alltid anpassa spill när det finns ett behov och en tydlig miljönytta med det. Även om spill innebär en viss minskning av den fossilfria elproduktionen.

Läs mer om Fiskvandringslösningar här